การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

(b) จัดให้มีการเข้าถึงทรัพยากรทางทะเลและการตลาด สำหรับชาวประมงพื้นบ้านรายเล็ก
ตัวชี้วัด

1 b.1 ความก้าวหน้าของแต่ละประเทศที่มีการใช้และดำเนินการด้านข้อกฎหมาย/ข้อบังคับ/นโยบาย/กรอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ตระหนักและปกป้องสิทธิของการทำประมงขนาดเล็ก


ผลการดำเนินงาน
รายละเอียด
ผลการดำเนินงาน